Reklamácie skrytých vád

  • Na prípadné skryté vady bytu sa počas zákonnej lehoty vzťahuje záruka po dobu 36 mesiacov odo dňa prevzatia stavby. Reklamácie skrytých vád je potrebné uplatniť bezodkladne po ich zistení u zhotoviteľa. Zhotoviteľom stavby je HBH, a.s., Robotnícka 286, 01701 Považská Bystrica, tel.042/4326334, mail: hbh@hbh.sk . Reklamácie je potrebné uplatniť písomne u zhotoviteľa, pričom je potrebné vadu popísať, prípadne popísať ako sa vada prejavuje. Ak je to možné je potrebné zhotoviť fotodokumentáciu a uviesť na seba kontakt, aby sa zhotoviteľ vedel s vami skontaktovať za účelom odstránenia vady. Kópiu reklamácie s fotodokumentáciou prosíme zaslať na vedomie i na našu adresu:  obchod@zipcity.sk.

Skryté vady je možné taktiež uplatniť cestou správcu bytového domu. Správou bytového domu bola poverená správcovská spoločnosť Bytpartner Group, s.r.o., Farská 1328/28, 94901 Nitra, tel: 0905/983101, mail: bytpartner@bytpartner.sk .